شرکت نگار صنعت الوند

  • 1401/05/18
  • 2410

سوزن فارسونكا موتور

سیستم تزریق چندگانه انژکتور و فارسونگا : در حالی که سیستم های تزریق سوخت پمپ گازوئیل معمولی برای هر چرخه موتور یک سیستم تزریق دارند ، سیستم های جدیدتر می توانند از چندین نوع تزریق استفاده کنند.  برخی از اصطلاحات متداول را برای توصیف چند نوع تزریق تعریف می کند. لازم به ذکر است که اصطلاحات همیشه سازگار با سیستم نیست. سیستم اصلی تزریق بخش عمده ای از چرخه سوخت موتور را تأمین می کند.

یک یا چند تزریق قبل از تزریق اصلی (پیش تزریق) مقدار کمی سوخت را قبل از وقوع تزریق اصلی تأمین می کند. قبل از تزریق نیز می توان به تزریق پیلوت اشاره کرد. برخی به پیش تزریق اشاره می کنند که مدت زمان نسبتاً طولانی قبل از تزریق اصلی به عنوان پیلوت اتفاق می افتد. تزریق بعد از تزریق اصلی (پس تزریق ، post-injections) می تواند بلافاصله پس از تزریق اصلی (نزدیک پس تزریق ، close post-injection) یا مدت زمان نسبتاً طولانی پس از تزریق اصلی (دیر تزریق ، late post-injection) رخ دهد.

تزریقات بعد از تزریق گاهی اوقات پس تزریق نامیده می شود. در حالی که در اصطلاحات تغییر قابل توجهی وجود دارد ، یک تزریق نزدیک ، به عنوان پس تزریق و تزریق دیرهنگام به عنوان تزریق مابعد ( after-injection) شناخته خواهد شد.

صطلاح تزریق دو بخشی انژکتور گاهی اوقات برای اشاره به استراتژی های تزریق چندگانه استفاده می شود که یک تزریق اصلی به دو تزریق کوچکتر با اندازه تقریباً برابر یا به یک پیش تزریق کوچکتر تقسیم می شود و به دنبال آن تزریق اصلی انجام می شود. تزریق ناخواسته پس از بسته شدن می تواند در برخی از سیستم های تزریق سوخت رخ دهد. این موارد گاها تزریق ثانویه گفته می شود. از فشار تزریق به طور مداوم در اصطلاحات استفاده نمی شود.

این ممکن است به فشار متوسط در سیستم هیدرولیک برای سیستمهای ریلی مشترک کامان ریل (common rail) یا حداکثر فشار در هنگام تزریق (اوج فشار تزریق ) در سیستمهای پمپ گازوئیل معمولی اشاره داشته باشد.